دسته بندی

Share

» :: مقاله :
چکیده :
مدیریت دانش نیاز به در نظر گرفتن سه عنصر مرتبط با هم افراد،فرآیندها و فن آوری دارد. بیشتر فعالیت های موجود که بر روی افراد یا فن آوری متمرکز شده است،اغلب به حذف(در نظر نگرفتن) دو عنصر دیگر می انجامد. با این حال،بدون فکر کردن در مورد فرآیند - روش افراد، سازمان ها و حتی فن آوری انجام فعالیتها - هرگونه پیاده سازی از یک طرح مدیریت دانش در بهترین حالت خطرناک است و در بد ترین حالت محکوم به شکست است.
خرید و دانلود محصول

1396/10/20
تئوری مدیریت دانش , فرآیند , تمرین مدیریت دانش , پژوهش مدیریت دانش , نظریه مدیریت دانش , عناصر مدیریت دانش , مدیریت دانش , مدیریت ریسک