پرسشنامه عملکرد شغلی | فروشگاه جزوه 92
دسته بندی

Share

» :: پرسشنامه عملکرد شغلی
این پرسشنامه در سال 1386 توسط مینا نابدل به منظور سنجش عملکرد شغلی شناخته شده است و از 20 سوال 5 گزینه ای با گزینه های (قریبا همیشه، بیشتر اوقات، گاهی، به ندرت، هرگز) تشکیل شده است. در اکثر سواالت شاخص رفتاری لحاظ شده تا بیانگر عملکرد افراد باشد و از سه حیطه شناختی، عاطفی و رفتاری تشکیل شده  است. در فایلی که در اختیار شما بصورت پی دی اف قرار می گیرد موارد زیر بصورت کامل گنجانده شده است
معرفی کامل پرسشنامه
روش نمره دهی
روایی و پایایی 
تفسیر نمرات
خرید و دانلود محصول

1396/11/01
پرسشنامه , پرسشنامه عملکرد شغلی , عملکرد شغلی