دسته بندی

Share

» :: بررسی وضعيت محيط زيست در جهان و ايران

چکيده

محيط زيست يکي از بسترهاي داغ بحث سياست جهاني است . فقط ضرورت بقاست که انسان را واداشته روي اين واژه تأکيد کند و آنرا چون يک بحث سياسي- اجتماعي جدي بگيرد، تا با جلوگيري از برهم خوردن هارموني نظام طبيعت حاکم بر زمين، ناجي زمين و موجودات آن باشد. زمين، آب و انسان سه بازوي بهم پيوسته حيات هستند که بايد در تعادل و هارموني نگهداشته شوند. بر هم خوردن يکي از اين بازوها همه چارچوب فلسفه زندگي روي زمين را برهم مي‌زند.

مسايل محيط زيست در اواخر قرن بيستم بعدي جهاني يافت و مورد توجه جدي كارشناسان قرار گرفت. در عين حال، مسايل زيست محيطي با ابعادي بين‌المللي چالش‌هاي سختي را براي نظريه روابط بين‌الملل به ارمغان آورده است اين انديشه‌ها به معرفي مسايل زيست محيطي پرداخته و برخي از ويژگي‌هاي اصلي عوامل و پيامدهاي دگرگوني جهاني محيط زيست و همچنين راه‌هاي مقابله با اين تغيير را مورد بحث و بررسي قرار داده است.

اهداف اين پژوهش در بر دارنده مسائل محيط زيست در جهان و ايران مي‌باشد و نشان مي‌دهد که چه عواملي در شکل‌گيري سيستم‌‌‌‌‌هاي فضايي و سيستم‌هاي پشتيباني آن مؤثر هستند و در نهايت پيرامون وضعيت مطلوب و ايده‌آل آينده جهاني محيط زيست و مسائل آن چه اهدافي بايد دنبال کرد.

اطلاعاتي که ملزم اين پژوهش بوده ترکيبي از روش‌هاي اسنادي، توصيفي- تحليلي و کتابخانه‌اي مي‌باشد.

واژگان‌كليدي: محيط‌زيست، توسعه پايدار، مقوله‌های زيست محيطی جهان بدون مرز، همايش‌های محيط زيست

خرید و دانلود محصول

1396/11/20
محيط‌ زيست , ایران , جهان