دسته بندی

Share

» :: اصول و مبانی پرورش ماهی قزل آلاي رنگین کمان

پس از گذشت سه دهه اخیر علم آبزي پروري به طور شگفت انگیزي رشد نموده
وتوسعه این علم به طور جهانی نیز در حال وقوع می باشد. افزایش جمعیت کره زمین
ونیاز به تامین غذا بعنوان یک اصل مهم باعث شده است که توجه مردم به امر بهره
برداري حداکثر از منابع معطوف گردد. محدودیت منابع آبی در کشور نیز به همراه نیاز
مردم به تا مین غذا وتقویت بنیه اقتصادي روستا ئیان وکشاورزان پرورش ماهیان
سردآبی را بعنوان یکی از فعالیت هاي زود بازده تولیدي در بخش کشاورزي با توجه به
امر افزایش بهره وري آب وغنی شدن آبهاي کشاورزي طی سالهاي اخیر تبدیل کرده
است . خا صیت تراکم پذیري ماهیان سردآبی وهمچنین سرعت رشد مناسب قزل آلا از
جمله عواملی هستند که رغبت کشاورزان و آبزي پروران به پرورش این گونه را زیاد
کرده است . با توجه به اینکه در استان کرمان اغلب منابع آبی در دسترس بصورت
خرد می باشد لذا افزایش تولید در واحد سطح مزارع پرورش ماهی وبدنبال آن افزایش
بهره برداري از جمله مباحثی هستند که می تواند در مو فقیت کار موثر باشد. نظر به
سابقه کوتاه استان در پرورش این گونه ، ایجاد شرایط بهینه درپرورش ، استفاده مناسب
از منابع موجود وافزایش میزان تولید در واحد سطح نیاز نیاز به ترویج علوم مربوطه
وتکنیک هاي نوین مدیریت استخرهاي پرورشی بیش از پیش محسوس می باشد لذا در
نشریه حاضر تلاش گردید در جهت ارتقا دانش فنی آبزي پروران ، نکاتی در خصوص
اصول پرورش ماهی قزل آلاي رنگین کمان ارائه گردد امید است مورد توجه واستفاده
قرار گیرد......

در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم.

با تشکر از شما دوست عزیز

خرید و دانلود محصول

1397/02/01
ماهی قزل آلاي رنگین کمان , پرورش ماهی , ماهی , قزل آلا